Silni Duchem, hm Jolanta Łaba

Katalog książek|Biblioteka harcerska KPW

Cena:16.00
Jest to poradnik wychowania duchowego w harcerstwie. To niezwykła książka – przemyślenia i doświadczenia druhny hm. Jolanty Łaby, Instruktorki harcerskiej, która przedstawia nam świat rozwoju duchowego w harcerstwie, opartego o własny Kodeks Wartości Chrześcijan, którzy uważają, że skauting bez wiary, wiążącej się z wyznawaną religią nie jest spełniony wychowawczo, nie prowadzi do pełnej duchowej formacji. Nie jest naszym zadaniem rozsądzanie, czy tak jest, i czy to jedyna Droga. Myślimy, że każdy człowiek ma prawo do poszukiwań i wyboru, by zbudować swój życiowy kodeks postępowania w zgodzie z wartościami, które uniwersalnie prowadzą do lepszego, pełnego dobra i miłości świata, bo to jest dziś paląca potrzeba, bez spełnienia której za Horyzontem nie będzie już przyszłości. Droga, prezentowana przez Autorkę jest świadomym, niezwykle dojrzałym wyborem. Doskonale też ten wybór przedstawia i uzasadnia. Z pewnością pomaga w poszukiwaniach swej Drogi nie narzucając wyboru. Świat skautowej Służby jest tak wieloraki, że trzeba nauczyć się samemu odczytywać na harcerskim szlaku wszystkie tropy, pokonywać i omijać przeszkody i wybierać kierunek, który wskazuje nam harcerski kompas – lilijka na Harcerskim Krzyżu. Warto też pamiętać słowa Pierwszego Skauta, który w Wędrówce Do Sukcesu napisał: ,,Bóg nie jest jakąś bezmyślną Istotą, która dzieli ludzi ze względu na rasę, wyznanie, czy poglądy (...) jednako kocha wszystkich".